Tarieven, vergoedingen en algemene voorwaarden

Tarieven                                                                                                     

In principe duurt een individueel therapiegesprek een uur. Het tarief van 75 euro per uur is richtinggevend.
Het kennismakingsgesprek is gratis. Voor studenten en mensen met een minimum inkomen is het tarief bespreekbaar. Laat de kosten u niet belemmeren om de stap te nemen.  

Vergoedingen                                                                                      

Afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar en de aanvullende verzekering wordende kosten mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed. Vergoedingen van complementaire psychosociale hulpverlening vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve geneeswijzen.             
Zie voor 2023: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html 
Zorgverzekeraar ProLife vergoedt voor een deel de gesprekken vanwege het Keurmerk Christelijke Zorg. 
Voor goede hulpverlening bij werkgerelateerde problematiek nemen werkgeversvaak de kosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening. 

Algemene voorwaarden op tarieven en betalingen                            

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
2. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 75,-per consult               (60 minuten) voor  individuele therapie. De cliënt betaalt de factuur binnen
14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd.
Betaling geschiedt door overschrijving per bank onder vermelding van het
factuurnummer.
3. Gesprekken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd anders wordenze in rekening gebracht.
4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de
factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering
sturen.
5. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering
niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden
te laten uitvoeren.
6. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering
van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
7. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd –tenzij de behandeling
zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan
zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.                                                                                                                                                                                    

Klachten

Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd wordt of bent begeleid, dan hoop ik in eerste instantie dat we daar samen uit kunnen komen. Lees hier wat je nog meer kunt doen.                                                                  
Praktijk ‘de Crux’ is aangesloten bij de K.v.K. nr: 53022289